0%
Fullscreen
Lights Toggle

Kuizi Fizika pjesa e tretë

Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmban 10 pyetje me nga 4 opcione apo përgjigje ku vetëm njëra është e saktë. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi.rnrnrnTestoni veten se sa keni njohuri rreth lëndës së Fizikës.rnrnKuize nga Fizika, Kuizi Fizika, Kuize te ndryshme nga Fizika, Kuizi fizika pjesa e pare, Kuize shqip, Kuize dhe lojra shqip, Kuizi shqip, Kuizi fizika shqip, Molekulat, Afrimi me molekulave, grada celzius, shkalla e nxehtesise, Fizika en línea, testet e madura, testet e semimatures, semimatura teste shqip, teste te ndryshme shqip, trupat e elektrizuar, rryma, fusha fizike, fusha statike, fusha, Forca e fushës fizike, intensiteti, drejtimi, krahun, Vijat e forcës së fushës, fusha elektrostatike, fusha shtjellore, fusha joshtjellore, fusha te mbyllura, Njësia e intensitetit te fushës elektrostatike, njutoni, njuton për de coulomb, kuloni, celsius për kelvin, Puna e forcës elektrike, tensioni, potenciali, frekuenca, sipërfaqe baraspotenciale, sipërfaqe kundërpotenciale, sipërfaqe potenciale, sipërfaqe te njëjta por me fusha te ndryshme, materialet, gjendjet agregate, ngarkesat elektrike, dipolo elektrike, thjesht dipol, përcjellës, refuzues, Njësia për matjen e potencialit, kuloni, xhauli, kaloria, volti, Njësia e kapacitetit elektrik, sistemi ndërkombëtar j njësive, xhauli, faradi, volti, kulon, las Pruebas de la Física, la Física de Test, Cuestionarios diferentes de la física, la física de la prueba de la parte uno, cuestionarios, Clasificados, juegos y cuestionarios inglés, inglés quiz, quiz física Clasificados, las moléculas, las moléculas se aproximan, grados, el calor de la tasa, en línea Física de Matura pruebas, pruebas semimatures, semimatura pruebas de inglés, pruebas de varios Clasificados, electrificada cuerpos, electricidad, física de campos, los campos estáticos, campo, campo de fuerza física, intensidad, dirección, brazo, campo de líneas de fuerza, campos electroestáticos, shtjellore áreas, joshtjellore zonas, áreas cerradas, la Unidad de intensidad de campo electrostático, newton, newton por COULOMB, kuloni, Celsius a grados kelvin, eléctrico de la fuerza de trabajo, la tensión, el potencial, la frecuencia, el área de baraspotenciale, kundërpotenciale de la superficie, el potencial de la superficie, en la misma zona, pero con diferentes campos, los materiales, el agregado de los balances, de las cargas eléctricas, eléctricas dipolo, dipolo simplemente, el seguimiento, el rechazo, la medición del potencial de la unidad, kuloni, xhauli, calorías, y Voltio, la capacidad eléctrica de la unidad del sistema j internacional de unidades, xhauli, ROHRWERK, Volt, COULOMB,

Game Tags

, , , , , , , , , , , , ,

Categorías de juegos

Pónlo en tu web!

Pon este juego en tu web:

Top